CarPro Reload 500ml

CarPro Reload 500ml
Pris:399 KR

Ekskl. mva: 319 KR
Produsent: CarPro
Produktkode: CPRELOAD
Tilgjengelighet: På lager
 • 1 Star
 • 2 Stars
 • 3 Stars
 • 4 Stars
 • 5 StarsFare: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Kan forårsake organskader. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Farlig ved hudkontakt. Farlig ved svelging.
Inneholder appelsinolje; Kan gi en allergisk reaksjon.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Les etiketten før bruk.
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
Vask eksponert hud grundig etter bruk.
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
Unngå utslipp til miljøet.
Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen.
Ved eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Søk legehjelp ved ubehag.
Særlig behandling, se informasjon på etiketten.
Skyll munnen.
IKKE framkall brekning.
Ved hudirritasjon: Kontakt lege om plagene vedvarer.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Alle tilsølte klær tas av, og vaskes før de brukes på nytt.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

Last ned datablad her
 • CarPro Reload silica-basert sprayforsegling som er enkel i bruk, har lang holdbarhet og flott glans.

   Reload ble opprinnelig laget for vedlikehold av allerede påførte forseglinger, men har vist seg å være meget holdbar brukt alene. Den kan brukes på alle typer kjøretøy og også på våt overflate. Ved påføring av Reload, vedlikeholder du glans, beading og den blir mye lettere å tørke.

  Spesifikasjoner:

  500 ml

  Bruksanvisning:

  For best holdbarhet påføres Reload på tørre overflater. Spray 4-5 ganger på en ren mikrofiberklut og spre produktet på ønsket område (ca 60 cm x 60 cm). Jobb Reload inn i lakken, brett kluten og buff av. Jobb med mindre områder om gangen og vær nøye med avtørkingen.

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: