Swissvax Motor Shine 500 ml

Swissvax Motor Shine 500 ml
Pris:279 KR

Ekskl. mva: 223 KR
Produsent: Swissvax
Produktkode: 10323902
Tilgjengelighet: På lager
  • 1 Star
  • 2 Stars
  • 3 Stars
  • 4 Stars
  • 5 StarsFare: Ekstremt brennbar aerosol.
Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming
Skadelig hvis pustet inn.
Forårsaker alvorlig øyenirritasjon.
Kan føre til døsighet og svimmelhet.
Kan forårsake genetiske defekter.
Kan forårsake kreft.
Kan føre til langtids skadelige virkninger av vannliv.

VED SVELGING: Ring et GIFTSENTER eller en lege øyeblikkelig.
HVIS PRODUKTET KOMMER PÅ HUDEN, Vask med rikelige mengder med såpe og vann.
HVIS PRODUKTET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle.
Hvis øyenirritasjon vedvarer: Søk råd/oppmerksomhet fra lege.
Lekkende gassbrann: ikke slukk med mindre lekkasjen kan stoppes på en forsvarlig måte.
Oppbevar på et godt ventilert sted. Hold kjølig.
Ikke utsett for temperaturer som overstiger 50 grader C/122 grader F.

Fjern i samsvar med lokale myndigheters bestemmelser.
Hvis det er nødvendig å kontakte lege, sørg for at produktbeholderen eller merkelappen er lett tilgjengelig.
Ikke håndter til alle forholdsreglene har blitt lest og forstått.
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt.
Beholder under trykk: Ikke stikk hull i eller brenn selv etter bruk.
Unngå å puste inn støv/røyk/gass/dugg/damp/spray.
Brukes kun utendørs eller på et godt ventilert område.
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
I tilfelle utilstrekkelig ventilering, bruk åndedrettsvern.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

 

Last ned datablad her

Swissvax Motor Shine er en høyglanset motorforsegling i en pumpeflaske. Den beskytter motor, slanger, etc. mot fuktighet, korrosjon, salt og andre negative påvirkninger.
Swissvax Motor Shine forblir permanent elastisk, tørker lett å forbedrer motorrommet med en "ny bil glans" over lengre perioder.

Skriv en anmeldelse

Ditt navn:


Din anmeldelse: Note: ingen HTML!

Karakter: Dårlig           Bra

Skriv inn koden fra boksen under: