Carpro Tar-X 500ml

kr 269,00
CarPro Tar-X er en særdeles effektiv sitrusbasert tjære-, asfalt- og limfjerner.
Ikke på lager
Klar for utsendelse innen: Ubekreftet
Varekode: CPTX

Produktinformasjon

Basert på naturlig sitrus fjerner CarPro Tar-X selv den mest inngrodde skitt og lim-rester som ellers er umulige å fjerne.
Tar-X inneholder ingen sterke syntetiske løsemidler, men klarer allikevel å løse opp og fjerne ekstrem skitt og forurensning.

Vårt klare valg når det skal fjernes limrester etter dekor samt "umulige" asfalflekker!

Bruksanvisning

1. Spray CarPro Tar-X på de aktuelle områdene og la den løse opp skitt, forurensninger eller lim-rester. (ca. 3-6 min.)

2. Tørk av eller skrubb bort med en mikrofiberklut.

3. Spyl/vask godt for å fjerne produktrester.

Tar-X brukes på tørre overflater. La ikke produktet tørke inn. Anbefales IKKE brukt på interiørdetaljer.

Lagerstatus nett/butikk

Lagerstatus nett
Ikke på lager
Klar for utsendelse innen: N/A
Lagerstatus butikk
Bilpleiebutikken Oslo
Tvetenveien 30, 0666 Oslo
Ikke på lager
 • Man - Ons
  09:00 - 16:00
 • Torsdag
  09:00 - 20:00
 • Fredag
  09:00 - 16:00
 • Lørdag
  10:00 - 15:00
Bilpleiebutikken Fredrikstad
Dikeveien 37, 1661 Rolvsøy
Ikke på lager
 • Mandag
  10:00 - 17:00
 • Tirsdag
  10:00 - 19:00
 • Onsdag
  10:00 - 19:00
 • Torsdag
  10:00 - 19:00
 • Fredag
  10:00 - 19:00
 • Lørdag
  10:00 - 15:00
Bilpleiebutikken Trondheim
Tungasletta 10, 7047 Trondheim
Under 10 på lager
 • Man - Ons
  10:00 - 17:00
 • Torsdag
  10:00 - 19:00
 • Fredag
  10:00 - 17:00
 • Lørdag
  10:00 - 15:00
Bilpleiebutikken Drammen
Rosenkrantzgata 61, 3018 Drammen
Ikke på lager
 • Man - Ons
  10:00 - 17:00
 • Torsdag
  10:00 - 19:00
 • Fredag
  10:00 - 17:00
 • Lørdag
  10:00 - 15:00
Bilpleiebutikken Bergen
Kokstadvegen 23, 5257 Kokstad
Under 10 på lager
 • Man - Ons
  10:00 - 17:00
 • Torsdag
  10:00 - 19:00
 • Fredag
  10:00 - 17:00
 • Lørdag
  10:00 - 15:00

Datablad

Fare: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Meget brannfarlig væske og damp.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks; Skyll/dusj huden med vann.VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen. Særlig behandling, se informasjon på etiketten. IKKE framkall brekning. Ved hudirritasjon: Kontakt lege om plagene vedvarer. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Alle tilsølte klær tas av, og vaskes før de brukes på nytt.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røkning forbudt. Hold beholderen tett lukket. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk elektrisk materiell/ ventilasjonsmateriell/ belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Vask eksponert hud grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Last ned datablad

Scandic Shine ble etablert i 2008 og ble da en av de første seriøse nettbutikkene for bilpleiemidler i Norge. Siden oppstarten har Scandic Shine bidratt til å sette en ny standard innen profesjonell bilpleie samt øke interessen for dette blant folk flest.